Regulamin usługi Newslettera

 

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usługi Newslettera przez DAGMA sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852 (dalej: „DAGMA”).

 

§ 1.
Przedmiot umowy

 1. Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez DAGMA na podany przez użytkownika usługi adres e-mail wiadomości mailowych, zawierających informacje dotyczące oferty produktowej, usług i promocji, wydarzeń oraz innych aktywności organizowanych przez DAGMA.
 2. Usługa Newslettera jest całkowicie bezpłatna.

 

§ 2.
Zawarcie umowy i warunki usługi Newslettera

 1. Z usługi Newslettera może korzystać każda osoba (dalej: „Użytkownik”), która w serwisach należących do DAGMA (lista serwisów znajduje się w Polityce prywatności DAGMA – www.dagma.eu/pl/privacy) w dowolnym z dostępnych formularzy poda swoje dane, w tym adres e-mail, oraz zaznaczy opcję zapisu na Newsletter.
 2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera z DAGMA udostępnia swój adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa powyżej.
 3. Zaznaczenie opcji zapisu na Newsletter powoduje przesłanie na wskazany adres e-mail wiadomości zawierającej link aktywacyjny i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newslettera.
 4. W treści wiadomości, o której mowa w pkt. 3, zawarte są linki do Regulaminu oraz Polityki prywatności DAGMA. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettera należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką prywatności.
 5. Kliknięcie w link aktywacyjny oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje zawarcie umowy o korzystanie z usługi Newslettera.
 6. Użytkownik subskrybując Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, wysyłanych przez DAGMA, w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DAGMA

 1. Do korzystania z usługi Newslettera konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych dotyczących systemu operacyjnego lub wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 2. Zakazane jest przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 4.
Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w każdym momencie rozwiązać umowę o korzystanie z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym poprzez kliknięcie w link dezaktywujący usługę zawarty w otrzymanej wiadomości lub wypisanie w inny sposób, określony w treści przesyłanych Newsletterów.
 2. DAGMA zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który naruszył niniejszy Regulamin, prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej lub podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo obejmujące dostarczanie treści bezprawnych.

 

§ 5.
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności na adres mailowy [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby DAGMA podany w Regulaminie.
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości w usłudze Newslettera. Odpowiedź w sprawie reklamacji DAGMA przekaże w sposób odpowiadający użytemu przez Użytkownika środkowi komunikacji.
 3. DAGMA rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 6.
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie subskrypcji Newslettera jest DAGMA.
 2. DAGMA przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: adres e-mail.
 3. Użytkownik, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO), ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Użytkownik może również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Użytkownik może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.

 


 

DAGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-478), ul. Pszczyńska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000130206, kapitał zakładowy 75 000 zł, numer NIP 634-012-60-68, numer REGON: 008173852